Mag dit van de AVG?

8 minuten

Casus 1: MDO overleg


Tijdens een MDO met aanwezigheid van een huisarts, sociaal wijkteam medewerker, wijkverpleegkundige en fysiotherapeut, wordt een casus besproken van een kwetsbare oudere patiënt die bekend is bij alle MDO-deelnemers.

Mag je een verdenking op dementie delen met andere zorgverleners?’

Antwoord

Ja, want voor goede inzet van hulp en zorg is het delen van deze informatie relevant/doelmatig voor alle betrokken zorgprofessionals.

Registratie in het HIS: documenteer de afwegingen die je hebt gemaakt en welke informatie je met wie hebt gedeeld. Indien je de informatie via VIPLive hebt gedeeld met betrokken zorgprofessionals dan kun je het chat-gesprek via de optie ‘terugkoppeling HIS’ selecteren en vervolgens Edifact koppelen aan patiëntendossier voor documentatie.

Casus 2: WMO-voorziening aanvraag


Patiënt vraagt aan de huisarts om een kopie van zijn medisch dossier voor de aanvraag van WMO-voorziening: een traplift.

Geef je een kopie van het volledige medische dossier?

Antwoord

Leg de patiënt uit dat het overleggen van een volledig medisch dossier bovenmatig is en niet wenselijk is. En dat je als huisarts alleen de doelmatige informatie deelt voor een WMO-aanvraag.
Ga na wat het doel is van de informatie-vraag en wat je als huisarts deelt aan de hand van het ‘Juridisch Zwitsers zakmes’ als leidraad: subsidiariteit, proportionaliteit, doelmatigheid.

  • Principe van subsidiariteit: vraag je af ‘kan het ook een tandje minder’?
  • Principe van proportionaliteit: is wat ik van plan ben te doen in proportie/in verhouding tot het doel van informatiedelen?
  • Principe van doelmatigheid: is wat ik van plan ben om te doen het ‘meest wijze’ wat ik kan doen? Is het de meest geschikte maatregel?

Casus 3: rouwende patiënt


Patiënt bespreekt tijdens spreekuur met de huisarts/POH over depressiviteit door het verlies van zijn partner.

Huisarts/POH stelt voor om te verwijzen naar het sociaal wijkteam voor hulp bij de rouwverwerking.

Mag je gegevens delen met het wijkteam? En zo ja, welke gegevens deel je?

Antwoord

Het is complex. Je leert tijdens de scholing AVG en samenwerking in de zorg met het sociaal domein hoe je vast moet stellen welke informatie je uitwisselt, maar ook welke randvoorwaarden er verder gelden.

De reden van verwijzing: verlies van partner.
Doel reden verwijzing: een warme overdracht voor passende ondersteuning.
Registratie in het HIS: in de VIPLive verwijzing kun je optie ‘terugkoppeling HIS’ selecteren en vervolgens Edifact koppelen aan patiëntendossier.
Patiënttoestemming: in dialoog focus je op consensus met de patiënt bij het maken van de verwijzing.

Wat is het verschil met de lezing van de DUO dagen begin dit jaar?

Mr Jolanda van Boven: “Tijdens de DUO-dagen waren ook medisch specialisten aanwezig én de duur van de scholing was korter. De tweede lijn werkt minder intensief samen met het sociaal domein. Samenwerking huisartsen en het sociaal domein krijgt ook nadrukkelijk de aandacht tijdens de scholing in 2024.”

Mr Jolanda van Boven heeft een juridisch adviespraktijk en is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en privacywetgeving, waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg. Daarnaast ligt haar expertise bij privacy in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein en is een veel gevraagde spreker.

Mr. Rob Donders is jurist en de externe functionaris gegevensbescherming van HZW en regionale ziekenhuizen ZMC en Dijklander.