Algemene Voorwaarden deelnemers scholing

Artikel 1: Definities

 1. HZW: Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland
 2. Aanmelding: De online (of eventueel schriftelijke) aanmelding van een deelnemer voor een scholing van HZW.
 3. Deelnemer: De persoon die deelneemt (of gaat deelnemen) aan de scholing.
 4. Inschrijfgeld: De kosten voor de scholing.
 5. Inschrijving: Inschrijving van een deelnemer voor een scholing waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen de deelnemer en HZW.
 6. Scholing: De door HZW georganiseerde (na)scholing, cursus, training, workshop of andere onderwijsvorm.
 7. Scholingscoördinator: De persoon die namens de HZW verantwoordelijk is voor de planning, organisatie en uitvoering van alle scholing.
 8. Scholingsmateriaal: Al het materiaal dat HZW in het kader van de scholing aan de deelnemer verstrekt.

 Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle scholingen die door HZW, al dan niet in samenwerking met externe partijen, worden aangeboden en gelden eveneens op de overeenkomst tussen HZW en de deelnemer.
 2. Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met toepassing van de algemene voorwaarden.
 3. HZW kan in een voorkomend geval afwijkende algemene voorwaarden op een scholing hanteren. Dit zal bij de aanmelding kenbaar worden gemaakt, zodat de deelnemer hierover is geïnformeerd voordat hij/zij zich inschrijft voor de betreffende scholing.
 4. Als HZW of de deelnemer na aanmelding andere afspraken wil maken dan reeds overeengekomen, dan dient dit schriftelijk door HZW en de deelnemer te worden overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de deelnemer zijn uitgesloten, tenzij HZW en de deelnemer dit schriftelijk zijn overeengekomen.

 Artikel 3: Inschrijving

 1. Inschrijving voor scholingen is voor deelnemers werkzaam in de regio Zaanstreek en Waterland. Indien men werkzaam is buiten de regio dient vooraf per mail contact te worden opgenomen via scholingen@hzwhuisartsenzorg.nl.
 2. Inschrijving gebeurt via onze website: https://hzwhuisartsenzorg.nl/agenda/
 3. De deelnemer dient akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en zijn/haar inschrijving volledig af te ronden
 4. Na het aanmelden via de website ontvangt deelnemer direct per e-mail een bevestiging. Gebeurt dit niet, dan heeft HZW geen inschrijving ontvangen.
 5. De deelnemer ontvangt in de bevestiging van inschrijving de naam van de scholing, de datum, de plaats en tijd van de scholing. Hierin worden tevens de annuleringsvoorwaarden en no-show fee vermeld.
 6. Prijzen en locaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
 7. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 8. Na bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 4 Annulerings- en/of beëindigingsvoorwaarden

 1. Deelnemer heeft de mogelijkheid om de scholing tot uiterlijk vijf werkdagen voor aanvangsdatum van de scholing kosteloos en uitsluitend schriftelijk te annuleren bij de scholingscoördinator.
 2. Deelnemer ontvangt een bevestiging van annulering. Ontvangt de deelnemer dit bericht niet, dan hebben wij de annulering niet ontvangen.
 3. Bij annulering binnen vijf werkdagen voorafgaand aan de scholing wordt een no-show fee in rekening gebracht (zie artikel 5)
 4. Deelnemer dient een tussentijdse annulering bij een meerdaagse scholing uitsluitend schriftelijk in te dienen bij de scholingscoördinator, met in achtneming van vijf werkdagen
 5. Bij een tussentijdse annulering van een meerdaagse scholing binnen 5 werkdagen behoud de HZW zich het recht een een no-show factuur te versturen voor de gemaakte accreditatie-, catering- en administratiekosten (zie artikel 5).
 6. Indien er onvoldoende inschrijvingen voor een scholing zijn, kan HZW besluiten de bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen naar een later tijdstip. HZW zal de deelnemers daar uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de scholing per e-mail over informeren.
 7. In geval van overmacht kan HZW ook binnen vijf werkdagen voor de aanvangsdatum besluiten de scholing te annuleren. HZW zal echter eerst alles in het werk stellen om de scholing doorgang te kunnen laten vinden, waarbij in elk geval het leerdoel van de scholing gehandhaafd blijft.
 8. Indien voor een scholing afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden, dan zullen deze op de website worden vermeld.

Artikel 5 No-show

 1. Na aanmelding rekent HZW op de deelname. Dit geldt ook voor scholingen die volledig worden vergoed door HZW. Wanneer de scholingscoördinator geen schriftelijke annulering van deelname (conform artikel 4.1 en 4.2) heeft ontvangen van de deelnemer behoud de HZW zich het recht een een no-show factuur van € 50,- te versturen voor de gemaakte accreditatie-, catering- en administratiekosten.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

 1. HZW is verplicht tot geheimhouding van en goede omgang met informatie en gegevens van de deelnemer en zal handelen conform de geldende privacywetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. De deelnemer zal zonder toestemming van HZW aan derden geen mededeling doen over de aanpak van HZW, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar (studie)materiaal en eventueel andere informatie verkregen uit de scholing ter beschikking stellen, zoals bv het vertrouwelijk bespreken van patiëntgegevens.

Artikel 7 Auteursrecht en eigendomsrecht

 1. Het intellectueel eigendomsrecht, meer in het bijzonder het auteursrecht, van het scholingsmateriaal is eigendom van HZW of de rechthebbende docent(en).
 2. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HZW respectievelijk de docent(en) niet toegestaan om het scholingsmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken of op enigerlei wijze het scholingsmateriaal te verveelvoudigen, te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. HZW stelt haar scholingsaanbod op zorgvuldige en deskundige wijze samen. HZW is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden in het scholingsmateriaal of andere informatie/documentatie die in het kader van een scholing wordt verstrekt en eventueel schade die daaruit kan voortvloeien.
 2. HZW is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt als gevolg van het annuleren van de scholing met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9: Toepasselijkheid en klachten

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil of klacht, dient de deelnemer dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij HZW via klachtenfunctionaris@hzwhuisartsenzorg.nl.
 3. HZW zal haar uiterste best doen een geschil of klacht op te lossen. Mochten HZW en de deelnemer echter niet tot overeenstemming over de oplossing kunnen komen, dan zal de klacht of het geschil worden voorgelegd aan de rechter.