Zorgpaden

Acute huisartsenzorg

Inwoners van Zaanstreek Waterland kunnen 24/7 rekenen op goede eerstelijns zorg. Overdag (8.00-17.00 uur) bij de huisartsenpraktijken (dagpraktijk) en in de ANW-uren (avond, nacht en weekenden) met acute vragen bij de Huisartsen Spoedpost.


Ketenzorg

Patiënten met een chronische ziekte hebben vaak meer zorg nodig. Hierbij kunnen meerdere zorgverleners betrokken zijn zoals de huisarts, maar ook bijvoorbeeld een praktijkondersteuner (POH) of diëtist. 

Alle betrokken zorgverleners werken samen. Zij leveren zorg die afgestemd is op de wensen en behoefte van de chronisch zieke patiënt; persoonsgerichte zorg.

Ketenzorg zorgt voor meer samenwerking, meer afstemming en minder fouten.


Meekijkconsult/Digitaal Anderhalvelijnsconsult (DAC)

Sinds 2021 kunnen huisartsen gebruik maken van het meekijkconsult/DAC.

Inmiddels zijn er nu (juni 2022) in de regio Zaanstreek Waterland ruim 175 meekijkconsulten succesvol afgehandeld.

De mogelijkheden voor een meekijkconsult/DAC worden door het Zaans Medisch Centrum en het Dijklander Ziekenhuis stapsgewijs uitgebreid.


GGZ zorg

Op het gebied van GGZ-zorg heeft HZW samenwerking met relevante partijen binnen de regio Zaanstreek Waterland. We ondersteunen en stimuleren nieuwe samenwerkingen, ontwikkelingen en verbetertrajecten met de regionale partijen om de patiënt goed en snel te verwijzen naar de juiste plek binnen de GGZ zorg of het sociaal domein.


Jeugd & gezin

HZW zoekt op het gebied van Jeugdzorg en Jeugd GGZ de samenwerking met relevante partijen.

Let op: in iedere gemeente is dit anders geregeld.


Ouderenzorg

De komende jaren neemt het aantal ouderen sterk toe. De kwetsbare ouderen, vaak met complexe zorgvragen, zullen door maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis blijven wonen. Het aanbieden van goede kwalitatieve zorg vraagt om een meer proactieve werkwijze. Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland heeft een visie op ouderenzorg gevormd en vervolgens een zorgprogramma kwetsbare ouderen ontwikkeld. Dit programma beschrijft hoe de zorg aan kwetsbare ouderen vanuit de huisartsenpraktijk samen met partners in zorg en welzijn kan worden uitgevoerd.

ouderenzorg - HZW

Palliatieve zorg

Goede palliatieve zorg die aansluit op de wensen en behoeften van palliatieve patiënten is belangrijk. Tijdens de hele palliatieve fase voert de huisarts gesprekken met de patiënt en mantelzorgers/familie over de behandeling en het levenseinde.

Patiëntoverleg via ZorgDomein (Dijklander)

Regelmatig heeft de huisarts een korte adviesvraag aan de medisch specialist.
Even snel telefonisch overleg plegen, vraagt vaak meer tijd dan gewenst.
Om aan deze behoefte te voorzien wordt in het Dijklander ziekenhuis gestart met Patiëntoverleg via Zorgdomein.

Het gaat hierbij om:

  • Een vraag over een patiënt die al bekend is in het ziekenhuis en waarbij geen acute situatie aan de orde is.
  • Een vraag over een bepaalde patiëntengroep
  • Een vraag over de inzet van een (nieuw) medicijn