Privacybeleid & Disclaimer

Laatste update: maandag 3 juli 2023

Om misbruik te voorkomen, zijn er wetten en regels die jouw privacy beschermen. Wij houden ons aan de AVG.

Inschrijven bij een activiteit

Voor het inschrijven bij een (netwerk)bijeenkomst, nascholing of activiteit vragen wij om jouw gegevens. Deze gegevens zijn ook nodig voor eventuele accreditatiepunten.

Je gegevens worden gedeeld als de (netwerk)bijeenkomst of scholing samen met een andere organisatie wordt georganiseerd. Als we de activiteit samen organiseren staat dit altijd vermeld bij de activiteit. De gegevens worden enkel voor deze activiteit gebruikt.

Mocht je minder dan 24 uur van te voren annuleren dan kunnen wij daarvoor administratiekosten in rekening brengen.

Website

Op de website worden enkel technische en functionele cookies gebruikt.

Disclaimer

Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW) behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen van de website zonder daarover een publieke mededeling te doen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Beperkte aansprakelijkheid

HZW doet haar best om de inhoud van de website actueel te houden. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is.

De aangeboden downloads en andere materialen op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over activiteiten en achtergrondinformatie op de website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen. Voor de op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HZW nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HZW.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HZW. Neem hiervoor contact met ons op via info@hzwhuisartsenzorg.nl

Persoonsgegevens en privacy op de Huisartsenpost Zaanstreek Waterland

Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland BV (HZW), gevestigd aan de Mercuriusweg 5, 1531 AD Wormer en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68213239.

HZW staat voor proactieve ondersteuning ‘op maat’ aan de huisartsenpraktijken in Zaanstreek Waterland.

Website: https://hzwhuisartsenzorg.nl/

Onder de hierboven vermelde HZW valt HZW Huisartsenposten BV, gevestigd aan de Mercuriusweg 5, 1531 AD Wormer en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68213964.

De beide huisartsenposten Zaanstreek (locatie: Zaans Medisch Centrum) en Waterland (Locatie Dijklander Purmerend) vallen hieronder.

De missie van de huisartsenposten is:

Het bieden van Spoedeisende huisartsenzorg in de regio tijdens avond-, nacht-, weekenduren en feestdagen.

Website: https://www.huisartsenposten.nl/

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. HZW respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Op de Huisartsenposten worden persoonsgegevens van patiënten verwerkt. Dit is noodzakelijk voor het opbouwen van een medisch dossier en nodig voor de financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van een patiënt of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Gegevens die wij verwerken:

 • Informatie die wij van u verwerken om een medisch dossier voor u aan te maken. Deze informatie verkrijgen wij in de eerste plaats van uzelf. Wij kunnen in dit verband uw voor- en achternaam verwerken, uw voorletters, uw titel, geboortedatum, e-mailadres en mobiel telefoonnummer, Medische gegevens.
 • Informatie om betalingen af te handelen. Voor zover u gebruik maakt van diensten verwerken wij uw bankgegevens (bankrekeningnummer, naam van uw bank, BSN, verzekeringsgegevens).

Terugbelverzoek
Na het invullen van Moet ik naar de dokter? op onze website zijn er verschillende mogelijkheden.

 1. U hoeft niet naar de dokter. U krijgt een advies.
 2. U moet misschien naar de dokter. Contact met de Huisartsenpost (of huisartsenpraktijk) is nodig voor een goed antwoord.
 3. U moet naar de dokter.
 4. De situatie is levensbedreigend. Bel 112.

Bij optie 2 en 3 heeft u de mogelijkheid om een terugbelverzoek te versturen naar de Huisartsenpost. Hierbij worden uw gegevens (of die van de patiënt waar u de vragen voor heeft ingevuld) beveiligd verstuurd naar de Huisartsenpost. Bij een terugbelverzoek worden de volgende gegevens gevraagd en gebruikt:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • BSN
 • Uw antwoorden

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door HZW verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor het bieden van goede en effectieve zorg aan u en het uitvoeren van de behandelovereenkomst die wij met u hebben.
 • Het voeren van de administratie; het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde betalingen.
 • Om met u of uw eerstelijns behandelaar in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen, signalen of klachten
 • Voldoen aan toepasselijke wetgeving (administratie en bewaarplicht en accountantscontrole, verplichtingen vanuit de Nederlandse zorg Autoriteit).

Op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw persoonsgegevens zullen op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De zes mogelijke grondslagen zijn bij wet vastgesteld:

 1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
 5. De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
 6. De behartiging van gerechtvaardigde belangen van HZW of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

De grondslag voor het verwerken van uw (bijzondere) persoonsgegevens is vrijwel altijd “ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst”. Iedere patiënt heeft immers een behandelingsovereenkomst met de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn, conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Een enkele verwerking gebeurt op basis van de grondslag “wettelijke verplichting”, bijvoorbeeld de landelijke registratie van sommige infectieziekten.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de Huisartsenposten hebben de verplichting vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van de persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de patiënt of diens ouders/verzorgers nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld eigen huisarts, het ziekenhuis indien wordt doorverwezen en de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de Huisartsenposten. Ook kunnen gegevens worden doorgegeven aan het bedrijf die de Huisartsenposten ondersteunt met het tevredenheidsonderzoek).

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in een land buiten EER (Europese Economische Ruimte). Vanwege de Europese privacywetgeving zijn uw gegevens in een ander EER-land op hetzelfde niveau beveiligd als in Nederland. Indien uw gegevens buiten Europa verwerkt worden zullen wij erop toezien dat dat land dezelfde beveiliging in acht neemt als dat dat gebeurt in Nederland.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

HZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via: FG@hzwhuisartsenzorg.nl

Bewaartermijn

HZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Medische gegevens worden minimaal 20 jaar bewaard zoals voorgeschreven in de WGBO.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van de medische gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Dit ter beoordeling door de Medisch Manager van de HZW Huisartsenposten.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HZW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: FG@hzwhuisartsenzorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, zullen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Functionaris gegevensbescherming

HZW heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het management van HZW over de privacywetgeving.

De FG is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de Directie van HZW.

Tevens is de FG de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Contactgegevens van de FG:

Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland BV
TAV: Secretariaat / mr. R.H. Donders
Mercuriusweg 5, 1531 AD Wormer
Email: FG@hzwhuisartsenzorg.nl

Toezichthouder

HZW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

HZW controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via: FG@hzwhuisartsenzorg.nl