Stap 4 – Bespreken van de bevindingen in kernteam

De bevindingen uit de multi-domeinanalyse worden in eerste instantie besproken in het kernteam (huisarts/praktijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige). Waar mogelijk uitgebreid met een medewerker sociaal domein (wijkteam, sociaal werk, WMO-adviseur). Maar ook de SO kan deel uitmaken van het kernteam. In dit overleg worden de uitkomsten van de probleeminventarisatie besproken en wordt vastgesteld wat het best haalbare algemene doel is:

  1. Herstel van functioneren
  2. Behoud van functioneren en voorkomen van achteruitgang
  3. Achteruitgang accepteren en symptomen bestrijden

Het is belangrijk dat de oudere en alle betrokkenen zich realiseren wat dit algemene doel is, omdat het direct consequenties heeft voor het beleid. Vervolgens wordt in het kernteam een voorstel voor verder beleid besproken. De analyse wordt samengevat in een overzicht van alle geconstateerde problemen. Dit kan bij voorkeur in de vorm van een individueel zorgplan. Voor elk probleem wordt een haalbaar doel geformuleerd met de actie die nodig is om de doelstelling te behalen. Ook staat vermeld wie welke actie op zich neemt. Tevens wordt vastgelegd wie de coördinator/het aanspreekpunt wordt voor deze oudere. Dit kan zijn de huisarts, praktijkondersteuner, casemanager dementie of wijkverpleegkundige. Organisatorische coördinatietaken in de geïntegreerde zorg, zoals het organiseren van MDO’s, agenda’s opstellen, gegevensuitwisseling kunnen door een andere functionaris worden uitgevoerd.

Bespreken van de bevindingen in het kernteam:

  • Algemeen doel formuleren
  • Analyse problemen
  • Individueel zorgplan nodig?
  • MDO noodzakelijk?
  • Benoemen coördinator/aanspreekpunt oudere

Alle stappen

Meer weten?

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Anne Mars

Praktijk Coördinator 06-10105386 a.mars@hzwhuisartsenzorg.nl