Stap 2 – het gesprek met kwetsbare oudere

Er zijn verschillende screeningsvragenlijsten om kwetsbaarheid bij ouderen vast te stellen. In de regio adviseren wij om gebruik te maken van de TRAZAG-start tijdens het gesprek. TRAZAG staat voor: TRAnsmuraal Zorg Assessment Geriatrie. In deze lijst wordt o.a. gevraagd naar zelfredzaamheid (ADL/IADL), voeding en afvallen, mobiliteit en vallen, recente ziekenhuisopname, polyfarmacie, visus en gehoor, cognitie en stemming. Maar ook de GFI en Easycare trap 1 zijn goede instrumenten.

Bij de volgende scores van het screeningsinstrument is sprake van kwetsbaarheid:

  • TRAZAG > 3
  • GFI > 4
  • EasyCare Trap > 1 (interpretatie)

Bij mensen met een verhoogde kans op kwetsbaarheid wordt de situatie ingeschat aan de hand van een gesprek (huisbezoek) met de oudere en zo mogelijk met diens mantelzorger. Meestal doet de POH ouderen dit huisbezoek, maar soms kan dat ook door de wijkverpleegkundige.

Doel van het gesprek

  • Nagaan welke mogelijkheden, wensen en behoeften er zijn.
  • Bekijken welke risico’s er zijn voor het ontwikkelen van kwetsbaarheid.
  • Gezamenlijk vaststellen of er sprake is van kwetsbaarheid.

Tip

Ga na of het dossier op orde is m.b.t. de medische voorgeschiedenis en de medicatielijst. Voor iedereen, maar zeker voor de alleenwonende ouderen, worden gegevens van een contactpersoon (naam, 06 nummer) genoteerd. Het is belangrijk om al in dit stadium expliciet toestemming te vragen aan oudere en mantelzorger om gegevens te mogen delen met andere betrokken professionals.

Is er (op dit moment) geen sprake van kwetsbaarheid, koppel dit terug aan de oudere/mantelzorger. Spreek vervolgens af op welke wijze desgewenst ‘de vinger aan de pols’ wordt gehouden.

Als het signaal vanuit de omgeving van de oudere is gekomen, geef feedback over wat is afgesproken.
Is er sprake van psychosociale problematiek (eenzaamheid, sociaal isolement), overleg dan met de oudere over doorverwijzing naar welzijnsorganisaties in de wijk/regio.

Kijk of er in de buurt of wijk gewerkt wordt met sociale interventies voor kwetsbare groepen. Een goed voorbeeld van een psychosociale interventie is bijvoorbeeld Welzijn op recept. Neem contact op met jouw wijkcoördinator voor meer informatie over wijkgericht werken.

Kwetsbaar

Als er sprake is van kwetsbaarheid dan wordt dit in het HIS genoteerd onder A05: kwetsbare oudere.

Indien er sprake is van kwetsbaarheid volgt stap 3, een uitgebreide multidomeinanalyse.

Handig

TRAZAG Start (maart 2024)

PDF bestand

GFI

PDF bestand

Alle stappen

Meer weten?

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Anne Mars

Praktijk Coördinator 06-10105386 a.mars@hzwhuisartsenzorg.nl