Week tegen Kindermishandeling 15 t/m 21 november 2021

5 minuten

Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ vergroot het besef dat huiselijk geweld ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt. Het roept op tot zelfreflectie, het openen van je ogen en tot bewustwording.

‘… dichterbij dan je denkt’ kan door iedereen anders ingevuld worden. Dit maakt het een thema van ons allemaal; professionals, organisaties, ouders, ervaringsdeskundigen en ieder ander.

Schrikbarende cijfers

Naar schatting zijn elk jaar in Nederland bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van huiselijk geweld en het aantal loopt flink op. Belangrijk dus dat we de aandacht hier niet laten verslappen. Bij kleine kinderen wordt Huiselijk Geweld/mishandeling nogal eens gemist. Helaas worden 2 van de 5 slachtoffertjes gemist op de Spoedpost (bron Veilig Thuis).

Dorinda Goosen en Marjory Scharn zijn de Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld van de Huisartsenpost Zaanstreek Waterland en zetten zich in voor meer bewustwording rond dit thema.

Niet Pluis melding

In Topicus moet er bij alle contacten met kinderen aangegeven worden of er een Niet Pluis gevoel is. De triagist vult in waarom er een Niet Pluis gevoel is. De KLV’er of de arts die het kind ziet kan dit gevoel bevestigen of ontkrachten. In de spreekkamer wordt namelijk meer duidelijk over het voorval, het trauma mechanisme en over interactie tussen ouder en kind. Het is belangrijk om in het schaduw venster in Topicus te noteren waarom je het Niet Pluis gevoel van de triagist, wel of niet deelt. Dit scheelt veel tijd voor de Aandachtsfunctionarissen als er meer bekend is. Het veld van het Niet Pluis gevoel komt niet in het dossier van de patiënt.

Dorinda en Marjory geven vervolg aan deze Niet Pluis meldingen door o.a. contact op te nemen de eigen huisarts. Vragen die aan bod komen zijn o.a.:

  • Is er genoeg zicht op het gezin?
  • Is er zorg ingezet? Zo nee, is dit wel wenselijk?
  • Is er sprake van een onveilige situatie?
  • Bij geweld tussen volwassenen: zijn er kinderen op dit adres ingeschreven? (kindcheck)
  • Moet er een Veilig Thuis melding komen?

Mede door dit nieuwe software systeem (manier van noteren), maar mogelijk ook door corona, is het aantal meldingen verveelvoudigd. Dorinda en Marjory hebben vorig jaar 23 casussen gehad. Dit jaar staat de teller al op 132 (!).

Meldcode

Als op de Huisartsenpost een patiënt zich meldt waarbij er sprake is van een acuut onveilige situatie dan schrijft de Meldcode voor dat we een Veilig Thuis melding moeten doen. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800-2000. Het is ook mogelijk om te melden via het meldformulier dat binnenkort op het bureaublad van de computers op de spreekkamers staat en op de regiearts-computer.

Niet Pluis gevoel werkt urgentie verhogend

Een Niet Pluis gevoel in de nacht kan reden zijn om de urgentie te verhogen naar een U2. Patiënten en familie zijn namelijk meer bereid tot het geven van informatie op het moment dat ze zelf contact zoeken. Als het door de context een U2 wordt dan zal de patiënt ook in de nacht gezien worden door de nachtarts.

Meer aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

In 2020 hebben alle triagisten en KLV’ers van de Huisartsenposten een training gehad over het signaleren van Huiselijk Geweld waarbij ook de meldcode aan bod is gekomen.

Dorinda en Marjory bespreken periodiek casuïstiek met een groep van betrokken zorgprofessionals, waaronder kinderartsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel en Veilig Thuis in het ZMC. Ze brengen het onderwerp ook vaak intern op tafel. Het is inmiddels een vast agendapunt geworden op de Teamvergadering van de Triagisten en van de KLV’ers. Met het team wordt casuïstiek besproken. Hierdoor blijft het onderwerp leven en leren we van elkaar.

Dorinda en Marjory zijn druk bezig met het opzetten van een nieuw protocol. Een handvat om ons te helpen om huiselijke geweld beter te signaleren.

Meer informatie? Vragen?

Neem contact op met: Marjory Scharn (links) en Dorinda Goosen (rechts), aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld:  aandachtsfunctionaris@hzwhuisartsenzorg.nl