Resultaten evaluatie Digitaal Anderhalvelijns Consult (DAC) 2023

5 minuten

Het Digitaal Anderhalvelijns Consult (DAC) biedt huisartsen de mogelijkheid om het advies van een specialist in te winnen met als doel het voorkomen van onnodige verwijzingen naar de tweede lijn.

Vanaf november 2020 is het Dijklander Ziekenhuis in de regio Waterland gestart met het DAC voor de vakgroepen Interne Geneeskunde en Geriatrie. De mogelijkheden voor een DAC (aanbod vakgroepen) werden door het Dijklander Ziekenhuis stapsgewijs uitgebreid.

Per oktober 2022 is het DAC ook voor de regio West-Friesland beschikbaar gesteld. Het DAC aanbod is in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid met verschillenden vakgroepen.

HZW, HWF en het Dijklander Ziekenhuis hebben gezamenlijk een evaluatie (kwantitatieve en kwalitatieve analyse) uitgevoerd onder huisartsen en specialisten in regio Waterland en West-Friesland. In een evaluatierapport zijn de gebruikerservaringen en de uitkomsten van het gebruik van het DAC in kaart gebracht.

Kwantitatieve analyse

De data die is gebruikt voor de kwantitatieve analyse is afkomstig uit:

 • Zorgdomein – aanvragen van huisartsen
 • HiX – registratie van het DAC door specialisten

Kwalitatieve analyse

Om inzicht te krijgen in de ervaringen en verbetersuggesties van huisartsen en specialisten met het DAC is in september een enquête uitgezet onder zowel alle huisartsen in regio Waterland en West Friesland als onder de specialisten van het Dijklander Ziekenhuis.

Bevindingen

Kwantitatieve analyse

 • Er is een stijgende trend van het totaal aantal DAC aanvragen per maand.
 • Het DAC biedt groeimogelijkheden aan de kant van het Dijklander Ziekenhuis: uitbreiding van specialismen is mogelijk.
 • Het grootste groeipotentieel bij de huisartsen zit vooral in het aantal aanvragen per praktijk.
 • Bij 79% van de aanvragen wordt een verwijzing voorkomen.
 • Het DAC zorgt voor aanzienlijke vermindering van het telefonisch contact tussen de huisarts en specialist.
 • 92% van de aanvragen wordt door specialisten binnen 2 dagen beantwoord.

Kwalitatieve analyse huisartsen

 • 89% heeft aangegeven enigszins/zeer tevreden te zijn over de mogelijkheid van het DAC.
 • Voor 85% is het enigszins/zeer duidelijk welk soort vragen gesteld kunnen worden via een DAC.
 • 74% geeft aan dat het antwoord van de specialist heel vaak/altijd aansluit op de gestelde vraag via het DAC.
 • 89% is enigszins/zeer tevreden over de gemiddelde reactietijd (binnen 2 dagen) van de specialist op het DAC.
 • De huisartsen ervaren meerwaarde van het DAC om verschillende redenen. Niet hoeven verwijzen en niet hoeven bellen wordt het meest aangegeven.
 • 85% handelt het DAC af binnen 30 minuten, waarvan de meesten (bijna 60%) het zelfs lukt binnen 20 minuten.

Kwalitatieve analyse specialisten

 • 70% heeft aangegeven enigszins/zeer tevreden te zijn over de mogelijkheid van het DAC.
 • 60% is enigszins tevreden over de inhoud van de adviesvraag van de huisarts.
 • 80% van de specialisten ziet de meerwaarde van het DAC, met name doordat het de samenwerking met de huisartsen bevordert. Ook wordt genoemd dat de vakgroep minder ‘onnodige’ verwijzingen krijgt.
 • 75% besteedt gemiddeld 11-20 minuten aan het beantwoorden van het DAC en 25% besteedt gemiddeld 10 minuten of minder.

Gezamenlijk verbeterplan

Op basis van de bevindingen wordt een gezamenlijk verbeterplan opgesteld om aanbod en vraag nóg beter op elkaar aan te laten sluiten.

Vragen?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl