Regionale GGZ afspraken voor horizontale verwijzen beklonken

6 minuten

Regionale GGZ-organisaties, ketenpartners in de GGZ en HZW hebben eind maart 2024 (in samenwerkingsverband via de regionale Transfertafel) een samenwerkingsconvenant aangenomen met als doel goede en efficiënter horizontale verwijzingen in Zaanstreek Waterland.

Alle partijen hebben hun commitment op deze samenwerking gegeven en delen het convenant momenteel intern binnen de organisaties met medewerkers.  

Maaike Rietbergen (huisarts en voorzitter van de GGZ commissie) neemt namens HZW deel aan de Transfertafel en is initiatiefnemer geweest voor het opstellen van dit convenant.

Doel van het convenant is uniforme regionale horizontale verwijsafspraken voor een efficiënt goedlopend verwijsproces.

Wat is Horizontaal verwijzen?

“Dat is verwijzen van de ene zorgverlener naar de andere. Dus dat kan van huisarts naar GGZ zijn, maar ook van ene GGZ-instantie naar de andere.”

Wat was de aanleiding van dit regionale convenant?

“De aanleiding van het convenant is het ontregelen van de zorg in de regio, met de onderlegger de landelijke Verwijsafspraken Geestelijke gezondheidszorg 2022.

Soms blijkt de zorgvraag complexer of net iets anders te zijn dan gedacht. Horizontaal verwijzen is hierin een mooie uitkomst. De patiënt wordt doorverwezen naar passende GGZ hulp zónder dat de patiënt terug moet naar de huisarts voor een nieuwe/andere verwijzing.”

Efficiëntere zorg door: minder administratieve ballast voor huisarts en goede overdracht m.b.t. zorgvraag.

Wat is de rol van de GGZ commissie hierin geweest?

Maaike licht toe: “De GGZ commissie treedt o.a. op als gesprekspartner bij regionale vergadertafels zoals de Transfertafel en het Crisisdienst overleg. En we zijn het aanspreekpunt voor huisartsen met vragen en signalen.

Bij de Transfertafel bespreek ik namens de GGZ commissie de terugkomende knelpunten rondom de horizontale verwijzing vanuit de huisartsenzorg perspectief. De horizontale verwijzing is een complex proces waarbij je uniforme afspraken op regionaal niveau moet maken, wil je dat het verwijsproces beter verloopt voor de patiënt. Daarom hebben we vanuit de commissie voorgesteld om een convenant op te stellen met de grotere GGZ-ketenpartners en gemeentes. Als we een impactvolle verandering willen maken dan moet je dat samen doen.”

Hoe helpt het convenant de huisarts en POH GGZ?

“Als huisarts zullen we hopelijk minder administratieve ballast krijgen. Maar het belangrijkste is dat de patiënt met een goede zorgvraag wordt overgedragen, waardoor de zorg specifiek toegespitst kan worden.  

“Enkel kijken waar iemand het snelst terecht kan voor GGZ-zorg stagneert de zorg”

Als huisarts begint de keten vaak bij ons, dus wij moeten om te beginnen zo goed mogelijk op de zorgvraag verwijzen, door voor de verwijzing ons ervan te verzekeren dat die zorg daar geleverd wordt en aansluit. Als we als huisartsen dat niet doen, maar enkel kijken waar iemand het snelst terecht kan, dan stagneren we zelf de zorg en vertragen we de behandeling van de patiënt doordat iemand weer naar een andere organisatie verwezen moet worden.”

Hoe helpt het convenant de patiënt?

“De zorg voor de patiënt zal zo efficiënt mogelijk verlopen, wat hopelijk zal bijdragen aan de wachtlijstproblematiek.”

“Met dit convenant voor horizontale verwijzing kan de huisartsenzorg met consensus terugvallen op de regionale afspraken”

Waarom een regionaal convenant voor horizontale verwijzen?

Op landelijk niveau geldt sinds jan 2020 de landelijke GGZ-verwijsafspraken.

Maaike legt nader uit: “Huisartsen en de POH GGZ zijn de laagdrempelige zorgprofessionals voor de patiënten en dus merkt deze groep als eerste dat het GGZ verwijs- en zorgsysteem vastloopt. Juist daarom is het broodnodig dat we met de regionale ketenpartners afspraken maken en borgen. Het commitment is er nu van de deelnemende partijen. Met dit document hebben kunnen we als huisartsenzorg nu met consensus terugvallen op, en elkaar wijzen op, deze regionale afspraken.”

Evalueren van de afspraken

De Transfertafel evalueert de horizontale samenwerkingsafspraken. Als het onverhoopt niet goed loopt bij een horizontale verwijzing kun je de organisatie/professional op de afspraken in het regionale convenant attenderen. Maaike: “En blijf met elkaar in gesprek.”

Vragen en signaleringen?

Bij vragen en signaleringen kan de huisarts/POH GGZ contact opnemen met een van de GGZ-commissieleden.

Bekijk ook de speciale pagina op onze website over GGZ-zorg.

Horizontaal verwijzen regio Zaanstreek Waterland (maart 2024)

PDF bestand


De Transfertafel is een samenwerkingsoverleg met de grotere regionale GGZ-organisaties, HZW, PAAZ ZMC en Dijklander, Zilveren Kruis en de gemeentes Purmerend en Zaanstad. Deze tafel bespreekt op (strategisch) organisatieniveau de regionale knelpunten en mogelijkheden voor o.a. het verlagen van de wachtlijsten, de beschikbaarheid van semi-spoed verwijsmogelijkheden en de onderlinge samenwerkingsafspraken, waaronder de horizontale verwijzing.