Onze Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en kindermishandeling blikken terug op 2022

3 minuten

Marjory Scharn (links) en Dorinda Goosen (rechts) zijn de Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld van de Huisartsenpost Zaanstreek Waterland en zetten zich in voor meer bewustwording rond dit thema.

Een probleem signaleren en oppakken voordat het een groot probleem wordt.

ICT maakt melden laagdrempeliger

In Topicus moet er bij alle contacten met kinderen aangegeven worden of er een Niet Pluis gevoel is. De triagist vult in waarom er een Niet Pluis gevoel is. De KLV’er of de arts die het kind ziet kan dit gevoel bevestigen of ontkrachten. In de spreekkamer wordt namelijk meer duidelijk over het voorval, het trauma mechanisme en over interactie tussen ouder en kind. Het is belangrijk om in het schaduw venster in Topicus te noteren waarom je het Niet Pluis gevoel van de triagist, wel of niet deelt. Dit scheelt veel tijd voor de Aandachtsfunctionarissen als er meer bekend is. Het veld van het Niet Pluis gevoel komt niet in het dossier van de patiënt.

Marjory Scharn vult aan: “We hebben het afgelopen jaar ingezet op bewustwording. Het trainen van triagisten, KLV’ers en huisartsen in het signaleren, maar ook frequent casuïstiek bespreken in de verschillende teamoverleggen.”

Verbindende rol van de aandachtsfunctionaris

“We zijn er niet alleen voor de Huisartsenposten. We denken ook graag mee met casussen van huisartsen in de dagpraktijk. Hierin werken we nauw samen met de wijkcoördinatoren die op wijk/instantieniveau mee kunnen denken. Daarnaast weten we veel over het juridische kader (eventuele verwijtbaarheid). En wij zijn een link naar externe netwerken. We hebben nauw contact met de aandachtsfunctionarissen van het Dijklander Ziekenhuis en het ZMC, Veilig Thuis en Casuïstiekbesprekingen ‘Kind in het vizier’,” vertelt Marjory.

“Een probleem signaleren en oppakken voordat het een GROOT probleem wordt,” voegt Dorinda toe.

Cijfers

We zijn er trots op dat de huisartsenpost actie onderneemt in onveilige situaties! Daarnaast hebben we het afgelopen jaar 61 maal met de eigen huisarts op casusniveau meegedacht. Waarbij er driemaal toch alsnog een melding is gedaan bij Veilig Thuis vanwege de onveilige thuissituatie ondanks de (extra) zorg die ingezet was. Helaas is het in zes gevallen het niet gelukt om een melding in behandeling te nemen doordat er cruciale informatie ontbrak. Dit ging om aanlopers waarvan de gegevens niet volledig of niet correct waren genoteerd.”

Meer informatie? Vragen?

Neem contact op met: Marjory Scharn en Dorinda Goosen, aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld: aandachtsfunctionaris@hzwhuisartsenzorg.nl.