Jeroen Kolkman van MABZ over wijkgericht werken

7 minuten

Jeroen Kolkman

Interview met Jeroen Kolkman, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij het MABZ (Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg) en deelnemer aan het wijkoverleg Wheermolen (Purmerend) met o.a. huisarts Liesbeth Vos.

De bereidheid om elkaar te helpen en mee te denken is enorm groot. Als iets niet lukt dan is dit vaak door onmacht en niet door onwil.

Wat doet het MABZ (Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg)?

“Het MABZ is een overkoepelende naam voor een waaier aan activiteiten binnen het Openbare GGZ veld,” begint Jeroen. “Er is nu maar één meldpunt en dat moet het makkelijker maken voor iedereen (zorgprofessionals en cliënt). Wat misschien niet zo bekend is, is dat het Meldpunt Suïcide Preventie (MSP) ook bij het MABZ is ondergebracht. Wij bieden vanuit hier ook ondersteuning aan bij burgers met suïcidale gedachten, evenals nazorg aan nabestaanden bij een suïcide. Is er sprake van twijfel rond suïcidaliteit bij een patiënt, neem dan altijd contact op!”.

“MABZ (Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg) werkt met veel partijen samen. We hebben daarom ook een groot netwerk en vaak contactpersonen bij verschillende organisaties. Huisartsen kunnen natuurlijk ook van deze kennis gebruik maken!”.

“Vanuit het MABZ kunnen we kijken of iemand al bekend is in de hulpverlening. Daarnaast kan het MABZ ook helpen bij een verwijzing en het verfijnen van diagnostiek. Hierdoor kunnen we sneller schakelen en contact leggen met de juiste zorgverlener voor goeie zorgondersteuning voor de cliënt. Immers is het door leiden naar zorg, wanneer nodig, ons hoofddoel.”

Wat zijn voor jou de voordelen van wijkgerichter werken?

“Per wijk in zowel Zaanstreek als Waterland, zijn er GGD medewerkers of GGZ medewerkers toegevoegd aan de sociale wijk teams. Iedere professional aan tafel heeft zo zijn eigen expertise. Die kennis vult elkaar aan en zorgt zo voor een completer zorgaanbod.”

“Het grote voordeel van meer wijkgericht werken is dat je elkaar eerder en sneller weet te vinden wanneer zorg wenselijk dan wel noodzakelijk is. Mooi om juist hier ook de link te hebben met de huisartsen, maar ook andere partijen zoals de woningbouwvereniging en een wijkcoördinator. Als je elkaar persoonlijk kent gaat het makkelijker. Een gezicht bij de naam en organisatie is beter dan een lijstje namen. Mijn advies is dan ook; schroom niet om contact te leggen met elkaar!”

“Er zijn nu meer complexere casussen dan een aantal jaren geleden. Dit komt onder andere door langere wachtlijsten en dat het lang duurt voordat de juiste zorg op gang komt. Een voordeel van wijkgericht werken is dat die zorg sneller op gang komt, omdat iemand eerder in beeld is of een gezamenlijke zorginzet wordt georganiseerd en creatief gekeken wordt naar een oplossing.”

Kun je hier ook een voorbeeld van geven?

“Er zijn genoeg voorbeelden. Zo werd een alleenstaande man, die in een volle vervuilde woning woonachtig is, bij ons gemeld door de buren. Omdat het wel erg begon te stinken en zij zich zorgen maakten. Het viel hen ook op dat hij soms wel 10 x per uur naar zijn auto liep om te checken of hij de deuren wel op slot had gedaan.”

“Wij troffen een matig verzorgde man aan in een ernstig vervuilde woning, waarbij sprake was van hoarding. Bij de man viel op dat hij erg vergeetachtig was en zeer onsamenhangend zijn verhaal deed. Onze hypothese; een cognitieve stoornis mogelijk in het kader van een dementieel beeld.”

“We hebben contact gezocht met de huisarts die onze diagnostische overweging ondersteunde, maar aangaf al geruime tijd geen contact meer te hebben gehad met meneer. Afgaande op onze bevindingen heeft de huisarts een verwijzing naar het DOC Team gestuurd. Wij hebben vervolgens contact gelegd met de intaker van het DOC Team. Vervolgstappen waren de familie betrekken (ex-vrouw en dochter), de woning leeghalen en schoonmaken en huishoudelijke hulp als nazorg regelen via het Sociaal Wijkteam. Waarbij het DOC team in de gelegenheid is de zorg te leveren die passend is bij de problematiek van meneer.”

“Wanneer de zorg geregeld is stappen wij vanuit het MABZ er weer uit. Ik vind dit een mooi voorbeeld van snel onderling schakelen tussen de huisarts, GGZ, Sociaal wijkteam en de GGD.”

Wat vind je leuk aan het wijkgericht werken en het wijkteam?

“De samenwerking! De bereidheid om elkaar te helpen en mee te denken is enorm groot. Als iets niet lukt dan is dit vaak door onmacht en niet door onwil. Er is veel begrip voor elkaars (on)mogelijkheden en wordt er echt samen gekeken naar een oplossing in een casus.”

Maakt de AVG een multidisciplinair/wijkoverleg ingewikkeld?

“Nee! Je moet iedere keer de afweging blijven maken wat deel je met wie aan deze tafel. Binnen de AVG is er meer mogelijk dan je denkt. Van mij wordt verwacht goed hulpverlenersschap te bieden. De vraag: ‘dient het een doel of kun je het ook op een andere manier oplossen?’  is dan ook een frequent gestelde toetsingsvraag.”     

MABZ

Je kunt iemand aanmelden via het aanmeldformulier MABZ, via e-mail, mabz@ggdzw.nl of via telefoonnummer 075 – 651 8380 (op werkdagen tussen 08:30 – 17.00 uur en niet voor corona meldingen). Het meldpunt is er voor inwoners én voor professionals.

Webinar 7 december

In samenwerking met MABZ (Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg) organiseert HZW op 7 december een webinar over de diensten van MABZ en wat zij kunnen betekenen voor de huisarts.

Vragen over wijkgerichter werken?

Floor Groot

Coördinator Wijkgericht werken 06-58833126 f.groot@hzwhuisartsenzorg.nl