Handreiking Wet Zorg en dwang (Wzd)

2 minuten

De Wet zorg en dwang (Wzd) is van kracht sinds 2020 en heeft tot doel mensen te beschermen tegen onnodige onvrijwillige zorg.

Het gaat daarbij om mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, een verstandelijke beperking, of een gelijkgestelde aandoening zoals mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington, niet aangeboren hersenletsel.

Onvrijwillige zorg is zorg waar een cliënt (of zijn vertegenwoordiger) niet mee instemt, of waar een cliënt zich tegen verzet. Onvrijwillige zorg mag volgens de Wet zorg en dwang in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ‘ernstig nadeel’.

Het uitgangspunt van de wet is: Nee, tenzij…

Handreiking Wet zorg en dwang voor cliënten die ambulant worden ondersteund

In deze handreiking is de werkwijze beschreven voor de uitvoering van de Wet zorg en dwang ambulant voor de ketenpartners in de Zaanstreek-Waterland.

Met de gemaakte afspraken willen de ketenpartners de Wet zorg en dwang voor de thuiswonende cliënten met een psychogeriatrische of gelijkgestelde aandoening op een verantwoorde manier uitvoeren die aansluit bij de praktijk.