Aantal contacten op onze HAP boven landelijk gemiddelde in 2022

5 minuten

Ieder jaar maakt het Nivel een rapportage waarin de cijfers van onze huisartsenposten afgezet worden tegen de landelijke cijfers.

Derk Runhaar, medisch manager Huisartsenposten Zaanstreek Waterland legt in dit interview meer uit over de cijfers en hoe we deze kunnen interpreteren. 

Cijfers krijgen pas waarde als je ze koppelt aan de praktijk.

Cijfers 

“Cijfers krijgen pas waarde als je ze koppelt aan de praktijk,” vindt Derk. “Zo kunnen we ze gebruiken om minder te sturen op n=1 ervaringen én kunnen we de juiste prioriteiten stellen voor de toekomst.”  

In de grafieken is steeds de rode kolom de grafiek van de HAP Zaanstreek Waterland. De blauwe kolom is het landelijk gemiddelde. 

Contacten 

“In 2022 hadden wij meer contacten (telefoon, consult en visite) ten opzichte van andere huisartsenposten.”  

Contactverdeling, gemiddeld aantal contacten met de huisartsenpost per 1.000 inwoners van het verzorgingsgebied in 2022.

Kinderen en ouderen 

“Uit de grafiek wordt duidelijk dat jonge kinderen (0–4 jaar) en ouderen (85+ jaar) de grootste bijdrage leveren aan het aantal extra contacten in onze regio.”  

“We hebben relatief weinig verpleeghuisplekken in onze regio. Dit kan een verklaring zijn waarom ouderen meer dan gemiddeld contact zoeken met onze HAP. Ook doen we meer dan gemiddeld visites bij ouderen. Het totale aantal visites ligt overigens niet hoger dan landelijk.” 

“Recent zijn we gestart met een social media campagne gericht op ouders en verzorgers van jonge kinderen.  Ook is de website aangepast en wordt van verschillende kanten verwezen naar de digitale zelftriage van Moet ik naar de dokter op de HAP website.” 

Urgenties 

“Opvallend is dat de triage op onze HAP resulteert in minder U2/U3- en meer U4/U5-urgenties dan gemiddeld. Dat kan komen door een scherpere triage, maar ook omdat er relatief vaker met laag-urgente klachten contact opgenomen wordt in onze regio.”  

“In beide gevallen is het fijn dat extra druk op de telefoon niet leidt tot extra consulten of visites. Een compliment voor onze triagisten.” 

Verdeling van urgentie van de contacten per 1.000 inwoners van het verzorgingsgebied in 2022. 

Top 5 ICPC-codes  

  1. A03 koorts (4,9%) 
  1. S18 Scheurwond/snijwond (3,8%) 
  1. D06 Andere gelokaliseerde buikpijn (3,4%) 
  1. R74 Acute infectie bovenste luchtwegen (2,9%) 
  1. U71 Cystitis/urineweginfectie (2,4%) 

“Onze top 5 wijkt niet af van andere huisartsenposten. Het lijkt daarom vooral een landelijke uitdaging om de ongerustheid over koorts en verkoudheid te verminderen. In afwachting hiervan zoeken wij – naast de gerichte sociale media campagnes – hierover samenwerking met consultatiebureaus.” 

Nivel Spiegelrapportage 2022

PDF bestand

Vragen? 

Derk Runhaar

Medisch Manager en Transmuraal Coördinator Zaanstreek 075 20 10 221 d.runhaar@hzwhuisartsenzorg.nl