MABZ webinar

Wat kan MABZ voor de huisarts betekenen?

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

In samenwerking met MABZ (Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg) organiseert HZW op 7 december een webinar over de diensten van MABZ en wat zij kunnen betekenen voor de huisarts.

Programma

Sprekers Annemieke Molleman en Paul Wagenaar van MABZ geven kort aan waar de MABZ voor staat: meldpunt advies bijzondere zorg, meldpunt suïcidepreventie, meldpunt onverzekerden in de zorg en de Wvggz (invulling verschilt per gemeente).

Het werkterrein en de doelgroep van het MABZ bestaat uit complexe problematische inwoners/patiënten die veelal geen zorg vragen en/of zorg mijden.

Aan de hand van sprekende casussen lichten Annemieke en Paul de werkwijze van MABZ toe, en hoe zij de samenwerking opzoeken met o.a. de huisarts, de wijkagent, het FACT Team, de woningbouwconsulent en het Sociaal wijkteam in de wijk/werkgebied.

De huisarts van de patiënt vervult hierin een belangrijke rol gedurende het toeleidings- en begeleidingstraject. De huisarts en POH kan de medewerker van het MABZ in de wijk inschakelen om na te gaan of de patiënt al bekend is bij MABZ of ander zorgverleners. Ook kan MABZ meedenken en eventueel samen met andere zorgprofessionals nagaan welke zorg nodig is, voor adequate ondersteuning, inzet van juiste zorg en ontlasting van de huisarts.

De medewerkers van het Meldpunt zoeken deze mensen op in hun eigen leefomgeving en maken op een informele en respectvolle manier contact. Samen met de inwoner/patiënt (en soms met de omgeving) wordt de situatie in kaart gebracht.

Het MABZ stelt zich ten doel de inwoner/patiënt toe te leiden naar de meest passende zorg, waardoor diens leefsituatie op alle leefgebieden verbetert.

Boeiende materie voor medewerkers van huisartsenpraktijken die te maken hebben met kwetsbare patiënten die niet meer goed in staat zijn op voor zichzelf te zorgen of zelfs zorg mijden.

Wat is MABZ?

Het Meldpunt Advies en Bijzondere Zorg (voormalige bemoeizorg) is een onderdeel van de GGD Zaanstreek Waterland en biedt outreachende hulpverlening.

Het MABZ richt zich op mensen die niet (meer) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, niet in staat zijn om zelf op een adequate wijze hulp te vragen of die het contact met de hulpverlening zijn kwijtgeraakt. Het zijn veelal mensen met ernstige psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblemen.

Sprekers

Paul Wagenaar, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Team MABZ Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg
Annemieke Molleman, Sociaal verpleegkundige bij Team MABZ Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg

Aanmelden

De webinar wordt ook opgenomen.

Deze scholing is gratis voor zorgprofessionals uit de regio Zaanstreek Waterland.

Vragen over deze webinar?

Floor Groot

Coördinator Wijkgericht werken 06-27148822 f.groot@hzwhuisartsenzorg.nl